PORTFOLIO – CÔNG CỤ HỖ TRỢ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG HIỆU QUẢ

Từ 3 năm nay (bắt đầu từ 2013), tình hình thất nghiệp của thanh niên tăng cao đến mức báo động. Đặc biệt, nhóm thanh niên từ 20-24 tuổi tốt nghiệp Cao đẳng và...