MAACVIET ARENA TRONG MẮT HỌC VIÊN…

MAACVIET ARENA TRONG MẮT HỌC VIÊN Bạn Phạm Trung Kiên hiện đang học Sem 2 tại Maacviet Arena và hiện đang cùng một nhóm học viên khác thực hiện một dự án phim khá...