CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ARENA MULTIMEDIA SPECIALIST PROGRAM (AMSP)

Chương trình đào tạo của Maacviet Arena gồm 2 cấp độ: DIM (Diploma In Multimedia) với thời gian khoảng 14 tháng và ADIM (Advance Diploma In Multimedia) thời gian 30 tháng. DIPLOMA IN MULTIMEDIA...