423 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình 0932018488 0909994804 arena@maacviet.com

CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN TẠI MAAC DESIGN

CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN MAAC DESIGN

Nội dung Chương trình – Thời gian – Học phí

1.Đồ họa CorelDraw: (2.000.000 VND/khóa)
+ Thời gian học 37,5 giờ (1,5 tháng). Tặng 3 buổi Mỹ thuật cơ bản và 1 buổi Photoshop.

+ Giảng viên: Nguyễn Duy Thơ, Đặng Vĩnh Khuyên.
+ Mục đích khóa học:
      + Cung cấp kiến thức cơ bản và sử dụng thành thạo phần mềm Đồ họa CorelDraw trong công việc hàng ngày.
+ Đào tạo chuyên môn bài bản kỹ năng tạo hình ảnh vector bằng phần mềm Corel Draw cho những người đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo.
+ Đối tượng theo học:
+ Các nhân viên đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, In ấn… muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức.
+ Các bạn sinh viên, khởi nghiệp muốn trang bị kiến thức phần mềm CorelDraw để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Các nhà quản lý trong những doanh nghiệp muốn có thêm kiến thức chuyên môn để theo dõi và tổ chức công việc.

 • Mỹ thuật ứng dụng Cơ bản:
  • Cơ bản về Đồ họa – Mảng – Đường nét – Điểm
  • Các luật thiết kế.
  • Chọn và phối hợp màu sắc.
 • Giới thiệu phần mềm Corel Draw.
 • Vẽ các hình đơn giản với Corel Draw.
 • Vẽ các hình phức tạp với công cụ Bézier của Corel Draw.
 • Tô màu đơn sắc – Chuyển sắc.
 • Sử dụng ảnh bitmap:
  • Chuẩn bị ảnh bitmap trước khi sử dụng,
  • Nhập và xử lý ảnh bitmap trong Corel Draw.
 • Cắt xén ảnh – Tạo hiệu ứng Mỹ thuật.
 • Sử dụng công cụ Type để nhập chữ.
 • Hiệu chỉnh chữ trong Corel Draw. Giới thiệu các font chữ đẹp.
 • Tạo các chi tiết hoa mỹ bằng công cụ Nét cọ Nghệ thuật.
 • Hoàn tất thiết kế và In ấn.

2.Đồ họa Illustrator: (2.000.000 VND/khóa)
+ Thời gian học 37,5 giờ (1,5 tháng). Tặng 3 buổi Mỹ thuật cơ bản và 1 buổi Photoshop.

+ Mục đích khóa học:
      + Cung cấp kiến thức cơ bản và sử dụng thành thạo phần mềm Đồ họa Illustrator trong công việc hàng ngày.
+ Đào tạo chuyên môn bài bản kỹ năng tạo hình ảnh vector bằng phần mềm Illustrator cho những người đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo.

+ Giảng viên: Nguyễn Duy Thơ, Đặng Vĩnh Khuyên.
+ Đối tượng theo học:
+ Các nhân viên đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, In ấn… muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức.
+ Các bạn sinh viên, khởi nghiệp muốn trang bị kiến thức phần mềm Illustrator để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Các nhà quản lý trong những doanh nghiệp muốn có thêm kiến thức chuyên môn để theo dõi và tổ chức công việc.

 • Mỹ thuật ứng dụng Cơ bản:
  1. Cơ bản về Đồ họa – Mảng – Đường nét – Điểm
  2. Các luật thiết kế.
  3. Chọn và phối hợp màu sắc.
 • Giới thiệu – Đại cương về phần mềm Illustrator.
 • Xử lý các hình dáng đơn giản.
 • Tạo các hình dáng bất kỳ – Tô màu.
 • Tô màu chuyển sắc.
 • Công cụ đường viền.
 • Tạo đối tượng phức tạp từ các hình thể đơn giản.
 • Công cụ văn bản:
 • Công cụ văn bản mỹ thuật – Bảng Characters và Paragraph.
 • Nhập văn bản dài bằng các Công cụ văn bản khác – Xử lý khung văn bản: nối kết – chia cột – text wrap.
 • Hiệu chỉnh văn bản.
 • Các hiệu ứng Mỹ thuật.
 • Làm việc với các lớp (Layers).
 • Sử dụng bảng Link – Kiểm tra nối kết.
 • Lưu và chọn định dạng cho thiết kế.

3.Đồ họa InDesign: (1.500.000 VND/khóa)
+ Thời gian học 25 giờ (3 tuần). Tặng 3 buổi Mỹ thuật cơ bản và 1 buổi Photoshop.

+ Giảng viên: Nguyễn Duy Thơ, Đặng Vĩnh Khuyên.

+ Mục đích khóa học:
      + Cung cấp kiến thức cơ bản và sử dụng thành thạo phần mềm Đồ họa InDesign trong công việc hàng ngày.
+ Đào tạo chuyên môn bài bản kỹ năng tạo hình ảnh vector bằng phần mềm InDesign cho những người đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo.
+ Đối tượng theo học:
+ Các nhân viên đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, In ấn… muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức.
+ Các bạn sinh viên, khởi nghiệp muốn trang bị kiến thức phần mềm InDesign để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Các nhà quản lý trong những doanh nghiệp muốn có thêm kiến thức chuyên môn để theo dõi và tổ chức công việc.

 • Mỹ thuật ứng dụng Cơ bản:
  1. Cơ bản về Đồ họa – Mảng – Đường nét – Điểm
  2. Các luật thiết kế.
  3. Chọn và phối hợp màu sắc.
 • Giới thiệu InDesign:
 • Chức năng chính của chương trình InDesign:
 • Điều kiện về thiết bị để cài đặt và chạy chương trình.
 • Khai báo môi trường làm việc (Preferences)
 • Giới thiệu các thành phần của màn hình giao tiếp.
 • Mở một tập tin InDesign mới.
 • Sử dụng khung chứa dữ liệu để tạo bố cục trang.
 • Làm việc với các tập tin văn bản.
 • Làm việc với các tập tin hình ảnh.
 • Nhập và xử lý các bảng (Table).
 • Xử lý màu.
 • Xử lý các đối tượng trên một trang phức tạp:
 • Gióng hàng, phân bố, sắp xếp thứ tự, Group, rã group, khóa.
 • Sử dụng lớp (layer) để quản lý một thiết kế phức tạp.
 • Ấn phẩm nhiều trang: Khai báo số trang – Phân biệt ấn phẩm dạng sách và dạng tờ rời.
 • Trang Master: Chức năng đánh số trang tự động – Thiết kế có nhiều trang Master.
 • Sử dụng Style Palette để trình bày phần Text của một ấn phẩm nhiều trang.
 • Các hỗ trợ trình bày văn bản (Mục Plug-in).
 • Quản lý dữ liệu: Quản lý các tập tin gốc của dữ liệu (Link manager).
 • Thu gom dữ liệu (Package)
 • Hoàn tất:
 • Xuất tập tin InDesign thành PDF.
 • In tập tin

4.Đồ họa Photoshop: (2.000.000 VND/khóa)

+ Thời gian học 37,5 giờ (1,5 tháng). Tặng 3 buổi Mỹ thuật cơ bản.

+ Giảng viên: Nguyễn Duy Thơ, Đặng Vĩnh Khuyên, Nguyễn Thứ Tính.

+ Mục đích khóa học:
      + Cung cấp kiến thức cơ bản và sử dụng thành thạo phần mềm Đồ họa Photoshop trong công việc hàng ngày.
+ Đào tạo chuyên môn bài bản kỹ năng xử lý hình ảnh bitmap bằng phần mềm Photoshop cho những người đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo.
+ Đối tượng theo học:
+ Các nhân viên đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, In ấn… muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức.
+ Các bạn sinh viên, khởi nghiệp muốn trang bị kiến thức phần mềm Photoshop để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Các nhà quản lý trong những doanh nghiệp muốn có thêm kiến thức chuyên môn để theo dõi và tổ chức công việc.

 • Các khái niệm cơ bản:
  1. Phân biệt ảnh vectơ và ảnh bitmap – Các thuộc tính cơ bản của một ảnh bitmap: độ phân giải – hệ màu.
  2. Giới thiệu chức năng của chương trình Photoshop. Yêu cầu về cấu hình thiết bị để có thể cài đặt và chạy Photoshop CS6.
  3. Giao diện màn hình Photoshop.
  4. Khai báo Preferences để tạo môi trường làm việc tốt nhất.
  5. Lập một tập tin ảnh mới.
 • Vùng chọn và các công cụ tạo vùng chọn.
 • Tô màu – Các công cụ tô vẽ.
 • Hiệu chỉnh ảnh: Các công cụ hiệu chỉnh – Các lệnh hiệu chỉnh nâng cao chất lượng ảnh.
 • Công cụ Pen – Tạo và ứng dụng đường Path.
 • Làm việc với Lớp ảnh (Layer) – Ghép ảnh.
 • Làm việc với Kênh (Channel) – Kênh Alpha.
 • Các hiệu ứng (Filters) và kỹ xảo (Effects) thông dụng.
 • Ghép ảnh.
 • Hiệu chỉnh hoàn tất ảnh.

5.Thiết kế Đồ họa Chuyên nghiệp – Graphic Design Professional: (5.500.000 VND/khóa)
+ (Combo Mỹ thuật cơ bản – CorelDraw hoặc Illustrator – Adobe Photoshop – Adobe InDesign – Thiết kế sản phẩm in ấn) – Thời gian học 82,5 giờ (3 tháng).

+ Giảng viên: Nguyễn Duy Thơ, Đặng Vĩnh Khuyên, Nguyễn Thị Kim Lan.

+ Mục đích khóa học:
      + Đào tạo kiến thức cơ bản và sử dụng thành thạo các phần mềm Đồ họa, dùng trong công việc thiết kế sản phẩm ứng dụng Quảng cáo, In ấn.
+ Đào tạo chuyên môn bài bản kỹ năng sáng tạo của một nhà Thiết kế Đồ họa chuyên nghiệp. Đáp ứng yêu cầu đa dạng của công việc thiết kế tại các doanh nghiệp.
+ Đối tượng theo học:
+ Các nhân viên đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, In ấn… muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức chuyên môn.
+ Các bạn sinh viên, khởi nghiệp muốn trang bị kiến thức chuyên ngành Thiết kế Đồ họa để sử dụng trong công việc thực tế của mình, hoặc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế, Quảng cáo, Truyền thông.
+ Các nhà quản lý trong những doanh nghiệp muốn có thêm kiến thức chuyên môn để theo dõi và tổ chức công việc.

 • Chương trình học: bao gồm các khóa học Mỹ thuật Cơ bản, Illustrator hoặc CorelDraw (học viên được chọn 1 trong 2), Photoshop, InDesign, Thiết kế sản phẩm in ấn.
 • Thiết kế sản phẩm In ấn:
 • Xác định mục đích và lên kế hoạch thiết kế.
 • Chuẩn bị dữ liệu phù hợp với mục đích của thiết kế.
 • Thiết kế các sản phẩm in ấn thông dụng: poster, brochure, catalog, standee, banner, vv…

6.Nhiếp ảnh Chuyên nghiệp – Chân dung – Sản phẩm – Phong cảnh: (4.000.000 VND/khóa)

+ Thời gian học 37,5 giờ (1,5 tháng).

+ Giảng viên: NSNA Nguyễn Thứ Tính.

+ Mục đích khóa học:
      + Cung cấp kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành Nhiếp ảnh để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Đào tạo kỹ năng xử lý hình ảnh bitmap bằng phần mềm Photoshop cho những người đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo.
+ Đối tượng theo học:
+ Các nhân viên đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, In ấn… muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức.
+ Các bạn sinh viên, khởi nghiệp muốn trang bị kiến thức Nhiếp ảnh để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Các nhà quản lý trong những doanh nghiệp muốn có thêm kiến thức chuyên môn để theo dõi và tổ chức công việc.

 • Giới thiệu thiết bị và Chụp ảnh với chế độ tự động
 • Bảo quản thiết bị của mình thế nào?
 • Cách cầm máy, lấy nét, đo sáng, cân bằng trắng…
 • Ứng dụng các chế độ chụp ảnh tự động thông minh cho các tỉnh huống cụ thể: Chup ảnh chân dung, chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh macro, chụp ảnh đêm, ảnh chuyển động…
 • Kỹ thuật chụp ảnh Manual:
 • Điêu chỉnh tốc độ, khẩu độ, ISO – Mối tương quan giữa tốc độ, khẩu độ, ISO.
 • Làm chủ máy ảnh với chế độ Manual chỉnh tay trên bất cứ loại máy ảnh nào
 • Các loại ống kính máy ảnh.
 • Các loại file chụp ảnh, cách lưu trữ, xử lý ảnh… sau khi chụp như thế nào.
 • Thực hành vẽ bằng ánh sáng tại Studio
 • Thực hành chụp ảnh ngoài trời: cách chọn ánh sáng, cách đặt góc máy, quan sát phối cảnh…
 • Thực hành các ứng dụng của tốc độ và khẩu độ trong chụp ảnh
 • Thực hành chụp ảnh chân dung, phong cảnh, macro
 • Kỹ thuật lia máy, kỹ thuật zoom…
 • Ngôn ngữ hình ảnh phần 1:
 • Các loại bố cục trong nhiếp ảnh
 • Ánh sáng, màu sắc ảnh hướng thế nào trên ảnh chụp
 • Phối hợp ánh sáng, màu sắc, bố cục… trong hình ảnh
 • Ngôn ngữ hình ảnh phần 2: Kể chuyện bằng hình ảnh, các thể loại ảnh bộ và cách thực hiện
 • Các kỹ thuật chụp ảnh đặc biệt: kỹ thuật Chụp ảnh người bay Levitation, Vật bay, Ảnh Tàng hình…
 • Các kỹ thuật làm phim từ ảnh: Kỹ thuật làm phim Stop Motion, ảnh Timelapse, Chụp ảnh Hyperlapse…
 • Ảnh nghệ thuật:
 • Chọn hướng nhiếp ảnh nghệ thuật: Chân dung, Phong cảnh, Thiên nhiên, Du lịch, Thể thao, Macro…
 • Cách thực hiện một bộ ảnh triển lãm cá nhân
 • Chụp ảnh chân dung Studio Cơ bản
 • Các thiết bị phòng chụp
 • Đèn flash và cách sử dụng
 • Cách set đèn chụp ảnh Chân dung với các 5 loại set up ánh sáng: Paramount Lighting, Loop Lighting, Rembrandt Lighting, Profile Lighting
 • Chụp ảnh chân dung Studio Nâng cao
 • Sử dụng các thiết bị Studio nâng cao, kỹ thuật hắt sáng, chắn sáng…
 • Tạo ánh sáng Dịu và Gắt trong Studio
 • Phối hợp nhiều đèn trong Studio.
 • Sử dụng Gel màu, background màu…
 • Chụp ảnh sản phẩm. Kỹ thuật chụp ảnh sản phẩm chất liệu da, thuỷ tinh, inox…
 • Chụp ảnh thực phẩm

Kỹ thuật chụp ảnh sản phẩm thức ăn trong thương mại (quán ăn, tạp chí, sách dạy nấu ăn, quảng cáo…).

 • Xử lý hậu kỳ cho ảnh ấn tượng
 • Quy trình làm việc của Nhiếp ảnh gia thương mại
 • Triển lãm ảnh của học viên.

7.Soạn kịch bản – Quay phim – Dựng phim: (4.000.000 VND/khóa)

+ Thời gian học 50 giờ (2 tháng). Tặng 3 buổi Mỹ thuật cơ bản.

+ Giảng viên: Guillaume Faugère, Yannick Alnet, Bùi Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Anh (DOB).

+ Mục đích khóa học:
      + Cung cấp kiến thức chuyên ngành và kỹ năng quay và dựng phim để sử dụng trong công việc hàng ngày hoặc tải lên các mạng xã hội (Facebook, Youtube).
+ Đào tạo chuyên môn bài bản kỹ năng dựng phim bằng phần mềm Adobe Premiere cho những người đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo.
+ Đối tượng theo học:
+ Các nhân viên đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, Điện ảnh… muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức.
+ Các bạn sinh viên, khởi nghiệp muốn trang bị kiến thức phần mềm Adobe Premiere để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Các nhà quản lý trong những doanh nghiệp muốn có thêm kiến thức chuyên môn để theo dõi và tổ chức công việc.

 • Viết cốt truyện, soạn kịch bản và phân cảnh (Script Writing, Storytelling, Storyboarding).
 • Quay phim – Chuẩn bị trước khi quay – Thực hành quay phim ngắn theo nhóm.
 • Cảm nhận phim.
 • Xử lý âm thanh với phần mềm SoundForge và Nuendo.
 • Dựng phim với phần mềm Adobe Premiere.

8.3D Studio Max cơ bản: (2.000.000 VND/khóa)

+ Thời gian học 30 giờ (1 tháng). Tặng 3 buổi Mỹ thuật cơ bản.

+ Giảng viên: Nguyễn Duy Thơ.

+ Mục đích khóa học:
      + Cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành thành thạo phần mềm Đồ họa 3D Studio Max để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Đào tạo chuyên môn bài bản kỹ năng tạo mô hình sản phẩm và Thiết kế Nội thất bằng phần mềm 3D Studio Max cho những người đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo.
+ Đối tượng theo học:
+ Các nhân viên đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, In ấn… muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức.
+ Các bạn sinh viên, khởi nghiệp muốn trang bị kiến thức phần mềm 3D Studio Max để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Các nhà quản lý trong những doanh nghiệp muốn có thêm kiến thức chuyên môn để theo dõi và tổ chức công việc.

 

 • Giới thiệu 3D Studio Max:
  1. Khái niệm về đồ họa 3 chiều. Phân biệt ảnh 2 chiều và 3 chiều.
  2. Phương pháp tạo hình của 3Dsmax.
 • Tạo và hiệu chỉnh vật thể cơ bản.
 • Khai báo Preferences.
 • Một số thao tác cơ bản: thu phóng màn hình, thu gom vật thể, lệnh Reset, lệnh XRef Objects, hiệu chỉnh vị trí tâm quay Pivot
 • Các phương pháp chọn đối tượng.
 • Tạo vật thể cơ bản sơ cấp – mở rộng (Standard – Extended primitive objects).
 • Tạo hình phẳng (Shapes – Splines)
 • Hiệu chỉnh hình phẳng.
 • Tạo ảnh 3 chiều từ hình phẳng.
  1. Phương pháp đổ khối (Extrude)
  2. Phương pháp tiện tròn (Lathe).
  3. Phương pháp trượt dọc (Loft).
 • Hiệu chỉnh vật thể 3 chiều.
 • Hiệu chỉnh thứ cấp bằng lệnh Sub-Objects.
 • Các phép hiệu chỉnh và sắp xếp…
 • Tạo vật thể phức tạp.
 • Tạo vật thể phức tạp dạng cơ bản mở rộng (Extent primitive objects)..
 • Tạo vật thể phức tạp bằng lệnh Boolean:
 • Camera: Cách tạo và đặt camera – Hiệu chỉnh camera.
 • Các loại đèn: Cách tạo và bố trí đèn – Hiệu chỉnh đèn.
 • Hiệu ứng V-ray, hiệu ứng E-light.
 • Chất liệu – Gán chất liệu cho vật thể.
 • Sử dụng ảnh bitmap làm chất liệu.
 • Hiệu chỉnh bề mặt chất liệu.
 • Tạo mô hình lưới và phủ vật liệu bằng lệnh Surface.
 • Chuyển động – Diễn hoạt
 • Liên kết đối tượng.
 • Một vài hiệu ứng đặc biệt: nổ, loé sáng, khói lửa, tuyết rơi, đom đóm…
 • Kết xuất (Rendering): Kết xuất thành 1 ảnh bitmap – Kết xuất thành một tập tin video (*.avi).

9.3D Autodesk Maya cơ bản: Tạo mô hình – Layout: (2.000.000 VND/khóa)

+ Thời gian học 37,5 giờ (1,5 tháng).

+ Giảng viên: Nguyễn Xuân Minh, Trần Thanh Long, Tuấn Ngọc Hương Giang.

+ Mục đích khóa học:
      + Cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản phần mềm Autodesk Maya để sử dụng trong việc tạo mô hình đồ vật và nhân vật 3D.
+ Đào tạo chuyên môn bài bản kỹ năng xử lý mô hình 3D bằng phần mềm Autodesk Maya cho những người đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, làm Games, phim Hoạt hình 3D.
+ Đối tượng theo học:
+ Các nhân viên đang làm việc trong ngành Thiết kế, Quảng cáo, Games, phim Hoạt hình 3D… muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức.
+ Các bạn sinh viên, khởi nghiệp muốn trang bị kiến thức phần mềm Autodesk Maya để sử dụng trong công việc hàng ngày.
+ Các nhà quản lý trong những doanh nghiệp muốn có thêm kiến thức chuyên môn để theo dõi và tổ chức công việc.

 • Giới thiệu.
 • Giao diện Maya: Các Menu tùy biến – Bộ công cụ – Thanh trạng thái – Bộ công cụ Tool Shell – Bộ công cụ QWERTY.
 • Không gian hiển thị – Bộ công cụ chọn nhanh giao diện hiển thị.
 • Channel – Layer.
 • Bộ công cụ hiệu chỉnh hoạt cảnh.
 • Các phép biến đổi.
 • Tạo mô hình vật thể – Các thành phần vật thể – Các chế độ hiển thị.
 • Chất liệu và khung xương.
 1. 3D Nâng cao – Environment Design: (5.500.000 VND/khóa)

+ Thời gian học 75 giờ (2,5 tháng).

+ Giảng viên: Nguyễn Xuân Minh.

 • Tạo dựng Props, Vehicle, Asset, Weapon…
 • Chất liệu, cấu trúc hình thành của chất liệu.
 • Phân biệt các hệ thống Shading Engine đang sử dụng hiện nay và những chương trình hỗ trợ cho một Environment Artist như Subtance’s Zbrush hay Marvelous.
 • Split3Dgames: kiến thức chủ yếu về cách tạo Game PBR mà các công ty Game lớn hiện nay đang sử dụng.
 1. 3D Character Game: 30 buổi: (5.500.000 VND/khóa)

+ Thời gian học 75 giờ (2,5 tháng).

+ Giảng viên: Nguyễn Xuân Minh.

 • Tạo nhân vật cho Game 3D bằng phần mềm Autodesk Maya.
 • Chất liệu (Texture), Khung xương (Rigging).
 1. 3D nâng cao – Game Animation: 30 buổi: (5.500.000 VND/khóa)

+ Thời gian học 75 giờ (2,5 tháng).

+ Giảng viên: Nguyễn Phạm Phi Vân, Trần Thanh Long.

 • Kỹ năng sử dụng phần mềm Autodesk Maya và các khái niệm cũng như các bước cơ bản tạo chuyển động cho nhân vật game.
 • Nắm rõ kỹ thuật animation keyframe cơn bản.
 • Biết các trình tự vận dụng kỹ thuật chuyên nghiệp để tạo ra diễn xuất cho nhân vật theo dạng chu kỳ trong game.
 • Có đủ kiến thức ứng dụng làm animation cho các game nhỏ, đơn giản như mobile game, web game, vv…
""
1
Previous
Next