QUY CHẾ TUYỂN SINH 2017

QUY CHẾ TUYỂN SINH 2017 – 2018 Số lượng dự tuyển: DIM (Diploma In Multimedia): 200 ADIM (Advance Diploma In Multimedia): 300 Xét tuyển: Học sinh hoàn tất THPT đủ điều kiện được xét...